Latest Post

การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ให้แก่ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 พิธีมอบดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักศึกษา ในโอกาสเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบโรงเรียนสกลทวาปี ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการสอบปลายภาค 2/2566 ของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ณ สนามสอบโรงเรียนสกลทวาปี

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ให้แก่ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 โรงเรี…

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการสอบปลายภาค 2/2566 ของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ณ สนามสอบโรงเรียนสกลทวาปี

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 นายป…

ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 นายป…

การแสดงต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 9

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 น…