ผู้เขียน: admin

นายประสบชัย บุญแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลทวาปี นางสาวศรินทร ขันทะชา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสกลทวาปี ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานมรดกพื้นถิ่น งานหัตถศิลป์คนภูไทโนนหอม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566 นาย…

นายประสบชัย บุญแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลทวาปี นางสาวศรินทร ขันทะชา รองผู้อำนวยการฯ ได้นำคณะครู บุคลากรโรงเรียนสกลทวาปี เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566

วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 (…

นิเทศการสอน ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน สร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในการทำงานร่วมกัน

วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2…

ขบวนแห่สัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร พระอธิการรัตนรัตน์ จันทาโภ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฏร์ ชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูพิทักษ์จันทาภรณ์ (รัตนรัตน์ จนฺทาโภ น.ธ.เอก พธ.บ.)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 นายประส…

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนสกลทวาปี

วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2566 น…

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและครูผู้ดูแล ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และเวชศาสตร์เขตเมือง ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกรุงเทพมหานคร

วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 นายป…

You missed