Latest Post

นายประสบชัย บุญแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลทวาปี นางสาวศรินทร ขันทะชา รองผู้อำนวยการฯ ได้นำคณะครู บุคลากรโรงเรียนสกลทวาปี เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 กิจกรรมหลักสูตรสมาธิพัฒนาปัญญาในสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยสถาบันพลังจิตตานุภาพ นิเทศการสอน ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน สร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในการทำงานร่วมกัน ประชุมผู้ปกครองและสมาคมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร

นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ เข้าร่วมแสดงในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางพระธาตุยาคู อำเภอ กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

วันเสาร์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โ…

ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโพนยาง กรป. กลางพัฒนา เรื่องการถ่ายโอนสถานศึกษาเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เ…

นักเรียนใหม่ ระดับชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีครู และคณะครู บุคลากร ทำพิธีลอดท้องช้างพญาช้างเผือก พายแสนคำ

วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565น…

You missed