การแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาครู ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัด อบจ.สกลนคร ณ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 สำนักก…

นางสาวชินารมย์ เกิดศักดิ์ นักเรียนโรงเรียนสกลทวาปี สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค ๒ ) รุ่นที่ ๒/๒๕๖๕

นางสาวชินารมย์ เกิดศักดิ์ นักเ…