เดือน: มิถุนายน 2023

นายประสบชัย บุญแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลทวาปี นางสาวศรินทร ขันทะชา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสกลทวาปี ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานมรดกพื้นถิ่น งานหัตถศิลป์คนภูไทโนนหอม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566 นาย…

นายประสบชัย บุญแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลทวาปี นางสาวศรินทร ขันทะชา รองผู้อำนวยการฯ ได้นำคณะครู บุคลากรโรงเรียนสกลทวาปี เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566

วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 (…

นิเทศการสอน ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน สร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในการทำงานร่วมกัน

วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2…