Latest Post

การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ให้แก่ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 พิธีมอบดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักศึกษา ในโอกาสเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบโรงเรียนสกลทวาปี ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการสอบปลายภาค 2/2566 ของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ณ สนามสอบโรงเรียนสกลทวาปี

การแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาครู ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัด อบจ.สกลนคร ณ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 สำนักก…

นางสาวชินารมย์ เกิดศักดิ์ นักเรียนโรงเรียนสกลทวาปี สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค ๒ ) รุ่นที่ ๒/๒๕๖๕

นางสาวชินารมย์ เกิดศักดิ์ นักเ…

การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 โรงเรี…