Latest Post

นายประสบชัย บุญแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลทวาปี นางสาวศรินทร ขันทะชา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสกลทวาปี ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานมรดกพื้นถิ่น งานหัตถศิลป์คนภูไทโนนหอม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นายประสบชัย บุญแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลทวาปี นางสาวศรินทร ขันทะชา รองผู้อำนวยการฯ ได้นำคณะครู บุคลากรโรงเรียนสกลทวาปี เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 กิจกรรมหลักสูตรสมาธิพัฒนาปัญญาในสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยสถาบันพลังจิตตานุภาพ นิเทศการสอน ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน สร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในการทำงานร่วมกัน ประชุมผู้ปกครองและสมาคมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การแสดงดนตรีพื้นเมือง และชุดการแสดงรำมวยโบราณ แสดงเนื่องในงาน “ในงานนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม และหลวงพ่อองค์แสนประจำปี 2566 ครั้งที่ 71 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566 …

เข้าร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะ และรำถวายองค์พระธาตุเชิงชุม ในพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 71 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วันเสาร์ ที่ 31 ธันวาคม 2565 โ…

ร่วมในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์อำนวยการเครือข่ายถิ่นภูไท ณ โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร

วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 น…

You missed